Prohl¨¢šen¨ª o ochran¨§ soukrom¨ª a ¨²dajů

Soukrom¨ª

My v Tenda bereme vaše soukrom¨ª v¨¢žn¨§. Vaše použ¨ªv¨¢n¨ª Služeb nebo př¨ªstup k nim (dle definice v Podm¨ªnk¨¢ch použit¨ª) jakýmkoli způsobem slouž¨ª jako vaše potvrzen¨ª, že jste akceptovali postupy a z¨¢sady uveden¨¦ v t¨§chto Z¨¢sad¨¢ch ochrany osobn¨ªch ¨²dajů (t¨§chto „Z¨¢sad¨¢ch¡°). D¨¢le t¨ªmto d¨¢v¨¢te souhlas, že budeme shromažďovat, už¨ªvat a sd¨ªlet vaše informace dle t¨§chto Z¨¢sad. Na vaše použ¨ªv¨¢n¨ª našich Služeb se vždy vztahuj¨ª Podm¨ªnky použit¨ª, kter¨¦ zahrnuj¨ª i tyto Z¨¢sady.  

Tyto Z¨¢sady ochrany osobn¨ªch ¨²dajů řeš¨ª, jak budeme nakl¨¢dat s „Osobn¨ªmi informacemi¡°, což jsou osobn¨§ identifikovateln¨¦ informace, kter¨¦ s n¨¢mi sd¨ªl¨ªte, a kter¨¦ shromažďujeme b¨§hem vašeho použ¨ªv¨¢n¨ª našich Služeb. Tyto Z¨¢sady nezahrnuj¨ª a nemohou zahrnovat postupy společnost¨ª, třet¨ªch stran a jednotlivců, kter¨¦ nevlastn¨ªme nebo neovl¨¢d¨¢me, ale ani osob, kter¨¦ neř¨ªd¨ªme. B¨§hem vašeho použ¨ªv¨¢n¨ª t¨§chto Služeb budeme od našich uživatelů shromažďovat Osobn¨ª informace a budeme je použ¨ªvat v souvislosti s t¨§mito Službami. Tyto informace jsou použ¨ªvan¨¦ k poskytnut¨ª z¨¢kladn¨ªch funkc¨ª t¨§chto Služeb, k nab¨ªdnut¨ª personalizace t¨§chto Služeb, abychom v¨¢s mohli my nebo ostatn¨ª uživatel¨¦ kontaktovat, analyzovat, jak tyto Služby použ¨ªv¨¢te, dovolit v¨¢m vytv¨¢řet, upravovat a zobrazovat informace o vašem ¨²čtu, a abychom v¨¢m umožnili tyto Služby přizpůsobovat a hodnotit. V určitých př¨ªpadech, kter¨¦ jsou definovan¨¦ n¨ªže, můžeme t¨¦ž n¨§kter¨¦ Osobn¨ª informace sd¨ªlet s třet¨ªmi stranami.

Pros¨ªme, buďte si jist¨ª, že vaše osobn¨ª ¨²daje budeme zpracov¨¢vat striktn¨§ v souladu s pr¨¢vn¨ªmi předpisy na ochranu osobn¨ªch ¨²dajů EU, zejm¨¦na Obecným nař¨ªzen¨ªm o ochran¨§ osobn¨ªch ¨²dajů (GDPR), jak je to uvedeno v tomto Ozn¨¢men¨ª o ochran¨§ osobn¨ªch ¨²dajů.

Tenda bude spr¨¢vcem ¨²dajů (tj. neseme za vaše osobn¨ª informace odpov¨§dnost a kontrolujeme jejich zpracov¨¢n¨ª), a pokud m¨¢te jak¨¦koli ot¨¢zky nebo obavy, pros¨ªme, nev¨¢hejte kontaktovat našeho Pov¨§řence pro ochranu osobn¨ªch ¨²dajů na e-mailu gdpr@tenda.com.cn

Osobn¨ª ¨²daje

Osobn¨ª ¨²daje jsou ¨²daje, kterými můžete být identifikov¨¢ni, nebo kterými jste identifikovateln¨ª. Vaše osobn¨ª ¨²daje budeme zpracov¨¢vat pouze, pokud n¨¢m to dovoluje z¨¢konn¨¦ nebo smluvn¨ª ustanoven¨ª, pokud na tom m¨¢me legitimn¨ª z¨¢jem, nebo pokud jste n¨¢m k tomu před zah¨¢jen¨ªm zpracov¨¢n¨ª dali souhlas. Nehled¨§ na to nem¨¢me v ž¨¢dn¨¦m ohledu v ¨²myslu shromažďovat osobn¨ª informace týkaj¨ªc¨ª se kohokoli, kdo doposud nedos¨¢hl zletilosti.

Služby

Můžeme od v¨¢s shromažďovat osobn¨ª ¨²daje a zpracov¨¢vat je, pokud jste uživatelem našich služeb, produktů, softwaru nebo mobiln¨ªch aplikac¨ª a webových str¨¢nek, a pokud si pož¨¢d¨¢te o aktualizaci softwaru, z¨¢kaznick¨¦ služby či z¨¢ruku nebo opravu produktu (d¨¢le společn¨§ jako „služby¡°).

Tyto služby jsou poskytov¨¢ny v rozsahu zvl¨¢štn¨ªch pr¨¢vn¨ªch požadavků a v souladu s nimi.

Vaše osobn¨ª ¨²daje prostřednictv¨ªm našich služeb zpracov¨¢v¨¢me pouze v rozsahu, ve kter¨¦m je spln¨§na alespo¨¾ jedna z n¨¢sleduj¨ªc¨ªch podm¨ªnek:

Údaje, kter¨¦ o v¨¢s shromažďujeme, a naše ¨²čely

N¨¢sleduje podrobn¨¦ vysv¨§tlen¨ª každ¨¦ z t¨§chto služeb.

a. Použ¨ªv¨¢n¨ª t¨§chto Služeb

b. Odb¨§r newsletterů

Pokud se přihl¨¢s¨ªte k odb¨§ru našich newsletterů nebo jiných marketingových informac¨ª, můžeme shromažďovat vaše jm¨¦no, emailovou adresu a poštovn¨ª adresu pro komunikov¨¢n¨ª.

c. Licence a registrace produktu

Pokud v¨¢m poskytneme jakoukoli licenci nebo už¨ªvac¨ª pr¨¢va, nebo pokud si v¨¢š produkt zaregistrujete k prodloužen¨¦ z¨¢ruce nebo k aktualizačn¨ªm služb¨¢m softwaru, můžeme použ¨ªvat vaše jm¨¦no, emailovou adresu, telefonn¨ª č¨ªslo a poštovn¨ª adresu po ov¨§řen¨ª vaš¨ª identity, abychom v¨¢m poskytli ty produkty a služby, na kter¨¦ m¨¢te pr¨¢vo.

Použ¨ªv¨¢n¨ª pro marketing

Pokud jste n¨¢m poskytli v¨¢š souhlas s přij¨ªm¨¢n¨ªm newsletterů nebo jiných marketingových sd¨§len¨ª, můžeme vaše ¨²daje použ¨ªvat k zas¨ªl¨¢n¨ª marketingových informac¨ª, včetn¨§ propagace, nadch¨¢zej¨ªc¨ªch ud¨¢lost¨ª a novinek ohledn¨§ výrobků a služeb, kter¨¦ nab¨ªz¨ªme my, či naši dův¨§ryhodn¨ª partneři, pokud se domn¨ªv¨¢me, že by v¨¢s mohly zaj¨ªmat. Z jak¨¦hokoli našeho seznamu se můžete odhl¨¢sit.

Použ¨ªv¨¢n¨ª cookies a web beacons

Z n¨§kolika konkr¨¦tn¨ªch důvodů použ¨ªv¨¢me cookies a web beacons.

  1. Pro statistick¨¦ ¨²čely ke sledov¨¢n¨ª toho, kolik uživatelů m¨¢me, jak často n¨¢s navšt¨§vuj¨ª a jak naše webov¨¦ str¨¢nky funguj¨ª. Shromažďujeme informace o tom, kter¨¦ z našich str¨¢nek jsou navšt¨§vovan¨¦ nejčast¨§ji, ale i jakými typy uživatelů a z jakých zem¨ª. Cookies použ¨ªv¨¢me k vytvořen¨ª heat mapy, kter¨¢ ukazuje, jak se uživatel¨¦ na našich str¨¢nk¨¢ch pohybuj¨ª, což n¨¢m pom¨¢h¨¢ zlepšovat použitelnost našich str¨¢nek.
  2. Využ¨ªv¨¢me jin¨¦ organizace ke shromažďov¨¢n¨ª anonymn¨ªch uživatelských informac¨ª, n¨§kdy prostřednictv¨ªm cookies a web beacons.
  3. Ukl¨¢d¨¢n¨ª cookies na vašem poč¨ªtači znamen¨¢, že v¨¢m můžeme zobrazit obsah, o který byste mohli m¨ªt z¨¢jem, a dovoluje n¨¢m to kontrolovat, kolikr¨¢t ho uvid¨ªte, a m¨§řit, jak ¨²činn¨¦ jsou naše kampan¨§ pot¨¦, co naše webov¨¦ str¨¢nky opust¨ªte.
  4. Můžeme použ¨ªvat „Flash¡° cookies k uložen¨ª preferenc¨ª vašeho přehr¨¢vače m¨¦di¨ª (např¨ªklad, nastaven¨ª hlasitosti atd.). Pokud bychom je nepouž¨ªvali, nemuseli byste být schopn¨ª sledovat n¨§který video obsah. Naše videa jsou přev¨¢žn¨§ vys¨ªl¨¢na na YouTube, Vimeo a aplikac¨ªch pro sd¨ªlen¨ª videa třet¨ªch stran, kter¨¦ jsou vložen¨¦ na naše webov¨¦ str¨¢nky.
  5. My nebo jin¨¦ společnosti můžeme použ¨ªvat cookies pro zac¨ªlen¨ª navržen¨ª a dod¨¢n¨ª obsahu, o kter¨¦m se domn¨ªv¨¢me, že by v¨¢s mohl zaj¨ªmat na našich webových str¨¢nk¨¢ch nebo v r¨¢mci reklamn¨ªch s¨ªt¨ª jiných partnerů.

V nastaven¨ª vašeho internetov¨¦ho prohl¨ªžeče si můžete cookies vypnout. Pokud tak učin¨ªte, pak možn¨¢ nebudete moct použ¨ªvat vešker¨¦ naše služby, protože bez cookies si nejsme schopn¨ª pamatovat vaše preference.

Uchov¨¢n¨ª ¨²dajů

Pokud jste výslovn¨§ nepož¨¢dali o to, abyste byli odstran¨§n¨ª z našich datab¨¢z¨ª, pak budou vaše ¨²daje uložen¨¦ po dobu maxim¨¢ln¨§ dvou let ode dne vaš¨ª posledn¨ª interakce s n¨¢mi. Vaše ¨²daje si můžeme nad¨¢le ponechat na z¨¢klad¨§ m¨ªstn¨ªch pr¨¢vn¨ªch předpisů a nař¨ªzen¨ª a jsme povinni využ¨ªvat fyzick¨¢, technick¨¢ a organizačn¨ª kontroln¨ª opatřen¨ª k zabezpečen¨ª vašich dat.

Jak můžete uplatnit vaše pr¨¢va na ochranu osobn¨ªch ¨²dajů

Jakožto subjekt ¨²dajů m¨¢te n¨¢sleduj¨ªc¨ª pr¨¢va:

¡¤     Pr¨¢vo obdržet informace o tomto zpracov¨¢n¨ª ¨²dajů a kopii zpracovaných ¨²dajů,

¡¤     Pr¨¢vo požadovat opravu nepřesných ¨²dajů nebo dopln¨§n¨ª ne¨²plných ¨²dajů,

¡¤     Pr¨¢vo požadovat výmaz osobn¨ªch ¨²dajů a v př¨ªpad¨§, že osobn¨ª ¨²daje byly zveřejn¨§n¨¦, pak pr¨¢vo požadovat informov¨¢n¨ª ostatn¨ªch spr¨¢vců o tom, že byl vyž¨¢d¨¢n výmaz osobn¨ªch ¨²dajů,

¡¤     Pr¨¢vo požadovat omezen¨ª tohoto zpracov¨¢n¨ª ¨²dajů,

¡¤     Pr¨¢vo obdržet osobn¨ª ¨²daje týkaj¨ªc¨ª se subjektu ¨²dajů ve strukturovan¨¦m, obecn¨§ použ¨ªvan¨¦m a strojov¨§ čiteln¨¦m form¨¢tu, ale i pož¨¢dat o převod t¨§chto ¨²dajů k jin¨¦mu spr¨¢vci,

¡¤     Pr¨¢vo vzn¨¦st proti tomuto zpracov¨¢n¨ª n¨¢mitku za ¨²čelem jeho ukončen¨ª,

¡¤     Pr¨¢vo kdykoli odvolat ud¨§lený souhlas, č¨ªmž bude ukončeno zpracov¨¢n¨ª založen¨¦ na vašem souhlasu. Toto odvol¨¢n¨ª nebude m¨ªt vliv na leg¨¢lnost zpracov¨¢n¨ª, kter¨¦ bylo provedeno na z¨¢klad¨§ tohoto souhlasu před jeho odvol¨¢n¨ªm,

¡¤     Pr¨¢vo st¨§žovat si u dozoruj¨ªc¨ªho org¨¢nu, pokud se domn¨ªv¨¢te, že je toto zpracov¨¢n¨ª ¨²dajů v rozporu s GDPR.

Pros¨ªme, ve všech t¨§chto př¨ªpadech kontaktujte naš¨ª kancel¨¢ř pro GDPR na emailov¨¦ adrese gdpr@tenda.com.cn

Z¨¢v¨§rem, zejm¨¦na pokud se v¨¢š obvyklý pobyt nebo m¨ªsto tvrzen¨¦ho porušen¨ª nach¨¢z¨ª v člensk¨¦m st¨¢tu Evropsk¨¦ Unie, m¨¢te pr¨¢vo podat st¨ªžnost k m¨ªstn¨ªmu ¨²řadu, který dohl¨ªž¨ª na ochranu osobn¨ªch ¨²dajů.

Zm¨§ny a aktualizace

Občas může být potřeba tyto Z¨¢sady a Prohl¨¢šen¨ª o ochran¨§ osobn¨ªch ¨²dajů aktualizovat. Proto si vyhrazujeme pr¨¢vo jejich obsah čas od času zm¨§nit. Aktualizovanou verzi t¨§chto Z¨¢sad a Prohl¨¢šen¨ª o ochran¨§ osobn¨ªch ¨²dajů publikujeme na našich webových str¨¢nk¨¢ch. Pokud jsou tyto zm¨§ny podstatn¨¦, pak v¨¢m tyto nov¨¦ podrobnosti odešleme emailem. Pokud n¨¢m to ukl¨¢d¨¢ pr¨¢vn¨ª předpis, pak v¨¢s pož¨¢d¨¢me o odsouhlasen¨ª t¨§chto zm¨§n.